• Główny
  • Nauka
  • 4. Publiczna wiedza o nauce ma ograniczony związek z przekonaniami ludzi na temat zmian klimatu i klimatologów

4. Publiczna wiedza o nauce ma ograniczony związek z przekonaniami ludzi na temat zmian klimatu i klimatologów

Uczeni od dawna debatują na temat roli, jaką wiedza i zrozumienie nauki odgrywa w kształtowaniu poglądów ludzi na tematy naukowe. Powszechne jest przypuszczenie, że gdy zwykli ludzie mają inne poglądy niż eksperci, różnice wynikają z luk w wiedzy: argumentuje się, że gdyby ludzie wiedzieli więcej, zgodziliby się z ekspertami.

Poziom wiedzy naukowej ludzi jest ściśle powiązany z ich zainteresowaniami naukowymi. Wcześniejsze badania Pew Research Center wykazały, że wiedza naukowa ludzi czasami odgrywa bezpośrednią rolę w wyjaśnianiu ich postaw w kwestiach związanych z nauką, ale skala wpływu jest różna w zależności od problemu. Większość literatury badawczej wykazuje jedynie niewielki związek między wiedzą naukową a postawami ludzi.jedenaście

Ta nowa ankieta dotyczyła roli wiedzy naukowej w przekonaniach Amerykanów na temat zmian klimatu, polityki klimatycznej oraz zaufania do klimatologów i wyników badań klimatycznych. Badacze porównali osoby o stosunkowo wysokim poziomie wiedzy naukowej na podstawie nowego 9-elementowego indeksu z osobami o średnim i niższym poziomie wiedzy naukowej. W tym rozdziale szczegółowo opisano ten środek.

Efekty wiedzy naukowej wydają się być skromne i niespójne w przewidywaniu poglądów ludzi na temat zmian klimatu i klimatologów, zwłaszcza w porównaniu z jaśniejszym i bardziej uderzającym sposobem, w jaki poglądy ludzi są powiązane z ich preferencjami partyjnymi, ideologią i poziomem osobistego zainteresowania kwestie klimatyczne. W zakresie, w jakim wiedza naukowa wpływa na sądy związane ze zmianami klimatu i zaufanie do klimatologów, wpływa na poglądy Demokratów, ale nie Republikanów. Podsumowując, wiedza naukowa Amerykanów może czasami wpływać na ich opinie na temat kwestii klimatycznych, ale nawet w tych przypadkach orientacja polityczna ludzi ma zwykle pierwszeństwo.

Aby sprawdzić, czy wzorce z tabel krzyżowych są solidne, zastosowaliśmy również techniki modelowania statystycznego, aby zbadać rolę wiedzy naukowej jako predyktora poglądów ludzi, jednocześnie kontrolując ich orientacje polityczne, osobiste zainteresowanie kwestią zmian klimatycznych, edukację, płeć , wiek, rasę i pochodzenie etniczne. Wyniki tych analiz podsumowano w tym rozdziale, a szczegóły przedstawiono w szczegółowych tabelach. Odkrycia podkreślają silną, merytoryczną rolę zarówno czynników partyjnych / ideologicznych, jak i obaw, jako predyktorów poglądów ludzi w tym zestawie około 25 przekonań związanych ze zmianami klimatu lub poglądami naukowców zajmujących się klimatem.

Nowy indeks wiedzy ludzi o nauce

Badanie Pew Research Center zawierało zestaw dziewięciu pytań, które miały na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy ludzi na tematy naukowe. Zestaw zawiera faktyczne informacje związane z naukami o Ziemi i naukami o życiu, w tym jedno pytanie dotyczące liczenia i dwa związane ze zrozumieniem metod naukowych.12

Większość Amerykanów potrafi poprawnie zidentyfikować dwutlenek węgla jako gaz powstający w wyniku spalania paliw kopalnych (68%), a podobny odsetek, 65%, przyznaje, że grupa porównawcza lub kontrolna jest lepszą metodą badania skuteczności nowego leku niż po prostu podając lek pojedynczej grupie.

Około 58% Amerykanów poprawnie obliczyło warunkowe prawdopodobieństwo zawalenia się mostu w czasie. Pytanie to zostało zaczerpnięte z literatury mierzącej zdolność ludzi do używania pojęć liczbowych, pojęcia często związanego z wiedzą zdrowotną.13

Niewielka większość (55%) Amerykanów również identyfikuje efekt placebo przy testowaniu skuteczności leczenia farmakologicznego.Podczas gdy większość Amerykanów zdaje sobie sprawę, że antybiotyki mogą być skutecznym leczeniem infekcji bakteryjnych (takich jak ang. ukąszenia owadów można skutecznie leczyć antybiotykami. Około 44% prawidłowo identyfikujetylkoinfekcje bakteryjne z tego zestawu są skutecznie leczone antybiotykami.

Wiedza ludzi na temat produktów, które można zmodyfikować genetycznie, jest różna. Mniejszość dorosłych - 36% - wie, że komar, kukurydza, jabłko i łosoś można modyfikować genetycznie. Około jednej trzeciej Amerykanów (33%) wie, że ludzie mają co najmniej połowę swojego składu genetycznego z myszami lub że odporność stadna odnosi się do korzyści zdrowotnych występujących, gdy większość ludzi w populacji otrzymuje szczepionkę (32%).

Najtrudniejsze pytanie w tym zestawie: który gaz składa się głównie z atmosfery ziemskiej? Około 27% Amerykanów prawidłowo identyfikuje azot.

Oczywiście, to, jak Amerykanie zdobywają wiedzę o nauce, zależy od poruszanych tematów i trudności pytań. Zestaw pytań ma na celu uchwycenie ogólnej skłonności ludzi do posiadania stosunkowo większej lub mniejszej wiedzy o nauce. Przeciętny Amerykanin odpowiedział nieco poniżej połowy tych pytań. Średni wynik to 4,2 na 9. Około jedna piąta dorosłych (22%) ma stosunkowo wysoki poziom wiedzy naukowej, odpowiadając poprawnie na co najmniej siedem pytań (w tym 4% z wynikiem idealnym). Około 48% dorosłych Amerykanów ma średni poziom wiedzy, uzyskując od trzech do sześciu poprawnych odpowiedzi, a 30% dorosłych ma niski poziom wiedzy naukowej, uzyskując nie więcej niż 2 prawidłowe odpowiedzi.

W wiedzy naukowej istnieją różnice między grupami edukacyjnymi i demograficznymi

Istnieją znaczne różnice w poziomie wiedzy na temat przedmiotów ścisłych w podgrupach ogółu społeczeństwa, co jest zgodne z wcześniejszymi badaniami Pew Research Center i innych.14

Wiedza naukowa jest ściśle związana z poziomem wykształcenia. Osoby z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych odpowiadają poprawnie na ponad dwa razy więcej pytań niż osoby z dyplomem ukończenia szkoły średniej lub niższym. Różnica w wiedzy między osobami z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych a osobami z dyplomem ukończenia szkoły średniej lub niższej wynosi od 29 do 45 punktów procentowych w naszych dziewięciu pytaniach. (Zobacz szczegółowe tabele). Wykształcenie odgrywa znaczną i znaczącą rolę w przewidywaniu wiedzy na temat wskaźnika, nawet przy kontrolowaniu płci, wieku, rasy i pochodzenia etnicznego w modelu regresji liniowej.

Ale istnieją również różnice w wiedzy na tematy naukowe ze względu na wiek, płeć, rasę i pochodzenie etniczne. Młodsi dorośli, w wieku od 18 do 49 lat, uzyskują wyższe wyniki w indeksie niż osoby w wieku 50 lat i starsze. Osoby poniżej 50. roku życia częściej niż ich starsi koledzy odpowiedzą poprawnie na osiem z 9 pytań w indeksie. Jedyny wyjątek od tego wzorca: świadomość, że antybiotyki są skuteczne w leczeniu infekcji bakteryjnych, ale nie innych. Połowa dorosłych w wieku 65 lat i starszych (50%) odpowiada poprawnie, w porównaniu z jedną trzecią (33%) osób w wieku od 18 do 29 lat.

Mężczyźni również średnio wypadają wyżej niż kobiety w indeksie wiedzy naukowej. Różnice między płciami zwykle różnią się w przypadku poszczególnych pytań. Mężczyźni częściej niż kobiety odpowiedzą poprawnie na cztery z dziewięciu pytań. W jednej kwestii schemat jest odwrotny; około 48% kobiet prawidłowo identyfikuje infekcje bakteryjne jako jedyny rodzaj infekcji skutecznie leczonych antybiotykami, w porównaniu z 40% wśród mężczyzn. A mężczyźni i kobiety z równym prawdopodobieństwem znają prawidłowe odpowiedzi na cztery inne pytania, w tym te, które dotyczą zrozumienia procesu naukowego i zagadnień biomedycznych.

Istnieją również różnice związane z rasą i pochodzeniem etnicznym w pytaniach dotyczących wiedzy naukowej. Biali z większym prawdopodobieństwem niż Latynosi czy czarni odpowiedzą poprawnie na więcej z tych pytań; średnia prawidłowa liczba to 4,7 na 9 dla białych, 3,4 dla Latynosów i 2,4 dla czarnych. Różnice edukacyjne między rasami i grupami etnicznymi mogą przyczyniać się do tych różnic. Jednak nawet po uwzględnieniu edukacji w modelu regresji liniowej przewiduje się, że biali odpowiedzą na więcej pytań poprawnie niż czarni i Latynosi. Różnice te są zgodne z ustaleniami i analizami zawartymi w raporcie Pew Research Center z 2015 roku na temat wiedzy naukowej.

Demokraci i Republikanie wypadają równie dobrze w dziewięciopozycyjnym indeksie. Jednak ogólnie rzecz biorąc, liberalni Demokraci uzyskują wyniki nieco wyższe niż inne grupy polityczne.

Amerykanie, którzy są głęboko zaniepokojeni problemem zmian klimatycznych, są bardziej skłonni wiedzieć, że dwutlenek węgla powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych (75% wie o tym wśród tych, którym bardzo zależy na tym problemie), podobnie jak 65% większość innych Amerykanów. Osoby bardziej zaniepokojone zmianą klimatu mają również ogólnie większą wiedzę na temat nauki.piętnaście

Zagadka, kiedy wiedza naukowa ma znaczenie dla poglądów Amerykanów na kwestie związane z klimatem

Ogólna wiedza Amerykanów na temat nauki jest jedynie skromnie związana z ich poglądami na kwestie klimatyczne. Pew Research Center wykorzystało szereg modeli statystycznych, aby lepiej zrozumieć rolę wiedzy naukowej, edukacji i innych czynników w opinii publicznej na te tematy. Analiza nie znajduje żadnego silnego, bezpośredniego związku między wiedzą naukową ludzi a ich przekonaniami na temat przyczyn globalnego ocieplenia lub wieloma innymi przekonaniami na temat kwestii związanych z klimatem, naukowcami i czynnikami wpływającymi na badania nad klimatem. Wyniki wszystkich tych analiz przedstawiono w szczegółowych tabelach.16

Najczęstszym wzorcem jest to, że poziom wiedzy naukowej lub wykształcenia ludzi nie ma znaczącego wpływu lub tylko niewielki wpływ w porównaniu z partią polityczną, ideologią i zainteresowaniem problemami w przewidywaniu ich przekonań w tym zbiorze.

Prawdopodobnie istnieją złożone powody, dla których wiedza naukowa ludzi nie jest silnie powiązana z ich poglądami na kwestie klimatyczne. Na przykład, w zakresie, w jakim wiedza naukowa wpływa na sądy związane ze zmianami klimatu i zaufanie do klimatologów, ogólnie wpływa na poglądy Demokratów, ale nie Republikanów.

W związku z tym może się zdarzyć, że orientacje polityczne ludzi są punktem odniesienia w stosowaniu ich wiedzy - a nie na odwrót.17

Na przykład Demokraci, którzy mają wyższy poziom wiedzy naukowej, są bardziej skłonni niż ci o średnim lub niskim poziomie wiedzy wierzyć, że ocieplenie Ziemi jest głównie spowodowane przyczynami ludzkimi. Aż 93% Demokratów z wysoką wiedzą naukową twierdzi, że Ziemia ociepla się z powodu działalności człowieka, w porównaniu z 71% Demokratów ze średnią wiedzą naukową i 49% z niską wiedzą naukową. Z drugiej strony nie ma różnic w wiedzy naukowej między Republikanami na temat przyczyn zmian klimatycznych.

Jak można się spodziewać, poglądy ludzi na temat naukowego zrozumienia zmian klimatu są ściślej powiązane z ich wiedzą naukową i poziomem wykształcenia. Na przykład ludzie, którzy wiedzą więcej o nauce, również dostrzegają silny konsensus wśród klimatologów, że za zmiany klimatyczne odpowiada działalność człowieka. Jednak tylko Demokraci, a nie Republikanie, mają poglądy na temat konsensusu naukowego, które różnią się w zależności od poziomu wiedzy naukowej. Demokraci posiadający średni lub wysoki poziom wiedzy są bardziej skłonni do postrzegania silnego konsensusu wśród klimatologów niż ci z niskim poziomem wiedzy naukowej. Podobny wzorzec występuje w publicznych poglądach na temat zrozumienia naukowego. Przekonania ludzi o tym, jak dobrze klimatolodzy rozumieją, czy zachodzą zmiany klimatyczne i jakie są ich przyczyny, są znacząco powiązane z wiedzą naukową Demokratów. Ale nie ma różnicy między Republikanami o wysokim, średnim lub niskim poziomie wiedzy naukowej w ich postrzeganiu przez klimatologów zrozumienia, czy zachodzą zmiany klimatyczne, czy też w zrozumieniu przez naukowców przyczyn zmian klimatycznych. Podobnie, ludzie z większą wiedzą naukową mają tendencję do przewidywania szkód w ekosystemie Ziemi z powodu zmian klimatycznych, ale ten wzorzec występuje tylko wśród Demokratów.

Rola wiedzy naukowej w zaufaniu ludzi do klimatologów i ich pracy zależy również od orientacji politycznych ludzi. Na przykład Demokraci z wyższą wiedzą naukową są szczególnie skłonni twierdzić, że najlepsze dowody naukowe regularnie wpływają na wyniki badań klimatycznych. Nie ma różnicy między Republikanami o wysokim, średnim lub niskim poziomie wiedzy w poglądach na ten temat.

A jeśli chodzi o postrzeganie innych wpływów na badania klimatyczne, republikanie o wysokim lub średnim poziomie wiedzy naukowej częściej niż ci z niską wiedzą naukową twierdzą, że polityczne skłonności klimatologów wpływają na ich wyniki badań. Nie ma jednak związku między poziomem wiedzy naukowej ludzi a ich poglądami na motywy polityczne wyników badań naukowców wśród Demokratów.

Facebook   twitter